Dostęp i korzystanie ze strony sklepu ciecieinadruk.pl odbywa się na poniższych zasadach i warunkach. Korzystając ze strony, użytkownik zgadza się na obowiązujące zasady.

Właścicielem strony jest:
MODERN FORMS Sp. z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów

Warunki korzystania ze strony mogą być aktualizowane i zmieniane przez firmę w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik, wchodząc na stronę sklepu ma obowiązek zapoznać się z aktualnymi zasadami korzystania ze strony, obowiązującymi w momencie umieszczenia ich na stronie. Zapoznanie się z nimi jest jednoznaczne z ich akceptacją.

Ogólne zasady korzystania

Użytkownik zobowiązany jest do:

  • korzystania ze strony w zgodzie z warunkami, prawem obowiązującym w Polsce oraz jurysdykcjami, na terenie których przebywa, uzyskując dostęp do strony,
  • podawania prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji,
  • nie ujawniania danych nielegalnych lub nieprawdziwych,
  • nie umieszczania na stronie, nie przekazywania i nie rozpowszechniania za jej pośrednictwem informacji szkodliwych, wulgarnych, rasistowskich, wszelkich innych, które są nielegalne,
  • obraźliwe lub naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa własności intelektualnej).

Zasady udostępniania strony

Właściciel strony ma prawo w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia do:

  • jej całkowitego, częściowego zamknięcia lub modyfikacji,
  • zawieszenia wszystkich lub wyszczególnionych usług, produktów,
  • usunięcia z niej towarów, promocji,
  • odmówienia dostępu do strony, w przypadku gdy użytkownik narusza którąkolwiek z zasad korzystania ze strony, polityki prywatności,
  • zgłoszenia przypadków łamania przepisów (m. in. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności), podania tożsamości użytkownika.

Prawa autorskie i własności intelektualnej

Wszystkie zdjęcia, elementy graficzne, ikony, logo, teksty, jak również wybór, ułożenie i organizacja powyższych elementów na stronie podlegają prawom autorskim, własności intelektualnej. Bezprawne wykorzystanie materiałów ze strony stanowi naruszenie praw właściciela sklepu, który może dochodzić wszelkich roszczeń z tego tytułu. Kopiowanie, przerabianie tekstów, zdjęć ze strony ciecieinadruk.pl częściowo lub całościowo, bez pisemnej zgody, jest zabronione. Nie pozwala się także na wykorzystywanie materiałów do celów komercyjnych, w tym udostępnianie osobom trzecim. Z materiałów opublikowanych na sklepie można korzystać tylko dla użytku osobistego (zapoznanie się z ofertą, bieżącymi aktualnościami).

Prawo właściwe i jurysdykcja

Przedstawione zasady korzystania ze strony ciecieinadruk.pl będą interpretowane zgodnie z prawem polskim. W przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia z nimi związanego, będą rozpatrywane wyłącznie przed polskimi sądami powszechnymi.

Polityka prywatności i cookies

Gwarantujemy wszystkim użytkownikom poufność danych osobowych. Traktowane są jako poufne, dlatego strona przechowuje je, stosując zasady i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona stosuje pliki cookies. Więcej szczegółowych informacji uzyskasz po wejściu na stronę Polityka prywatności i cookies.

Przyjęcie niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla niego i firmy Modern Forms Sp. z o.o.. Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych warunków użytkowania.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe
MODERN FORMS Sp. z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów
(17) 742 13 69